Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Zaproszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

L.dz.w. 21 /2015 Sejny, 09.03.2015r.

Członkowie

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Sejneńszczyzna”

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu LGD „Sejneńszczyzna” serdecznie zapraszamy Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 24 marca (wtorek) 2015r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach ul. J Piłsudskiego 34.

Na podstawie § 18 pkt. 2 Statutu LGD „Sejneńszczyzna” informuję, iż w przypadku braku kworum II termin Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Sejneńszczyzna” odbędzie się w dniu 24 marca 2015r. o godz. 10.30 . Uchwały podejmowane w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

 3. Wybór Sekretarza.

 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Zatwierdzenie protokołu obrad z poprzedniego Walnego Zebrania. – uchwała

 7. Głosowanie w sprawie przyjęcia sposobu składania sprawozdania do Urzędu Skarbowego.

 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014r.

 9. Sprawozdanie z działalności Rady.

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

 11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014r. – uchwała

 12. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady za 2014r. – uchwała

 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu za 2014r. - uchwała

 14. Przedstawienie zmian w LSR i głosowanie w sprawie zatwierdzenia zmian w LSR. -uchwała

 15. Przedstawienie i głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu działania na rok 2015r. – uchwała

 16. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2015r. – uchwała

 17. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia składek członkowskich. – Uchwała

 18. Informacja o przygotowaniach do realizacji programu LEADER w nowym okresie programowym 2015-2000

 19. Zapytania, wolne wnioski.

  Jednocześnie informujemy, iż zmiany w LSR o których mowa w punkcie 14 porządku zebrania zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD Sejneńszczyzna do dnia 10 marca 2015.

  Ze względu na wagę poruszanych zagadnień, uprzejmie proszę o niezawodne wzięcie udziału w zebraniu oraz o wypełnienie załączonej ankiety i zabranie jej ze sobą na zebrani. Zawarte w niej informacje przyczynią się do uwzględnienia w nowym LSR przedsięwzięć zgodnych z Państwa zapotrzebowaniem.

  W imieniu Zarządu  Grzegorz Łucznik

Dokumenty na WZCz LGD "Sejneńszczyzna"

ankieta -pobierz

Zmiany w LSR- pobierz

zmiany w zasadach rachunkowości -pobierz

sprawozdanie finansowe -pobierz

budżet realizacja -pobierz