Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Oś 4 - LEADER PDF Drukuj Email

 

Ważną częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-13 jest oś 4 - Leader. Jego celem jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, budowanie tzw. kapitału społecznego na wsi, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Działania prowadzone w ramach Leader'a mają tzw. oddolny charakter i powinny zachęcać partnerów społecznych, samorządowych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Dlaczego "oddolny charakter"? Ponieważ lokalne podejście wpływa na dokładniejsze określenie problemów dango obszaru i lepsze ich rozwiązanie.

Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo trójsektorowe - czyli tzw. Lokalną Grupę Działania, która wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie oddolne podejście ma wzmacniać spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podnosić jakość zarządzania i przyczyniać się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także skłaniać do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru.

Beneficjenci
Dla działania 4.1. Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich:
- projekty z zakresu działań osi 3 - beneficjenci określeni dla poszczególnych działań osi 3;
- inne projekty, niekwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniające się do osiągnięcia celów osi 3, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD – osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły.
Dla działania 4.2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa i działania 4.3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania – LGD.

Poziom wsparcia osi 4
Udział środków Unii Eurpejksiej i krajowych środków publicznych w finansowaniu realizowanych projektów wynosi od 80% do 20%.

Zasięg geograficzny
Obszary działania Lokalnych Grup Działania.

Więcej informacji o wsparciu w ramach osi 4 Leader znajduje się w PROW 2007-13, od str. 294.