Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Strona w przebudowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zarząd Stowarzyszenia "Sejneńszczyzna" informuje, iż z powodu ciągłego ataku trolli internetowych strona internetowa została całkowicie zniszczona.

Obecnie trwają prace nad budową nowej strony, która powinna pojawić się w niedługim czasie pod adresem www.sejnenszczyzna.com.pl

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

 
„Niepodległa do Hymnu" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

w związku ze zbliżającą się datą 11 listopada - jedną z najważniejszych w naszej historii – Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do współtworzenia wyjątkowej akcji: „Niepodległa do Hymnu”. Inicjatywy, której podstawowym celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie 12:00. Do akcji zapraszamy zarówno najważniejsze instytucje państwowe, jak i najmniejsze społeczności lokalne.

Więcej…
 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektów grantowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

 

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków na dofinansowanie projektów grantowych przez Stowarzyszenie "Suwalsko-Sejneńska" LGD zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków grantowych w dwóch obszarach: mała infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna oraz wsparcie sektora organizacji pozarządowych. Na każdy z tych obszarów przeznaczone jest 250 000,00 zł. Maksymalna wartość jednej operacji w ramach projektu grantowego to 50 000,00 zł przy dofinansowaniu do 95%.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania fiszek oraz wniosków,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Spotkania odbędą się :

Suwałki 17.10.2018 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko –Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. -Początek spotkania – godz. 10:00

Sejny 19.10.2018 – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Początek spotkania – godz. 10:00

 

 
Zaproszenie do Wigier PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka   

 
Zaproszenie do Wigier PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka   

..

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie
z
COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
realizuje w okresie

od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

projekt
„Aktywizacja i zatrudnienie metodą na wykluczenie społeczne
w subregionie suwalskim”


realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.
Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Cel projektu: Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca września 2018 roku grupy 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn), w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP-należących do I i II profilu pomocy, biernych zawodowo), zamieszkujące obszar powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego
i monieckiego oraz m Suwałki (przy założeniu, że OS. zamieszkujące pow. m. Suwałki będą stanowiły co najwyżej 15% GD, natomiast OS. zamieszkujące każdy z pozostałych pow. po min. 15% GD ogółem).

Projekt skierowany do:

- Osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy należące do I i II profilu pomocy;

- Osób biernych zawodowo;

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osób powyżej 50 roku życia;

- kobiet;

- osób z niepełnosprawnościami;

- osób długotrwale bezrobotnych;

- osób o niskich kwalifikacjach;

Wsparcie oferowane w ramach projektu (organizowane będzie jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestnika):

Indywidualne poradnictwo psychologiczne ( dla 25 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-09);

1. Grupowe poradnictwo psychologiczne ( dla 25 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-03);

2. Grupowe poradnictwo zawodowe ( dla 50 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-03);

3. Indywidualne poradnictwo zawodowe ( dla 50 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-03);

4. Szkolenia zawodowe, ( dla 50 osób, w okresie od 2018-02 do 2018-05) tj. :

- Robotnik gospodarczy z modułem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
o nap. do 1 kv: 5 osób;

- Kucharz I i II stopnia o specjalizacji kuchnia amerykańska: 5 osób;

- Pracownik obsługi biurowej z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL: 25 osób;

- Spawanie metodą TIG 141: 5 osób;

- Pracownik centrum obsługi telefonicznej (call center): 10 osób;

Więcej…
 
ZAPROSZENIE NA DZIEŃ KRASNOPOLA - 06.08.2017 R. PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

NABÓR nr III/EFRROW/2017 - Przedsięwzięcie 5 - Likwidujemy bariery z PROW

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej służącej włączeniu społecznemu.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę/przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i/lub rekreacyjnej i/lub turystycznej służącej włączeniu społecznemu.

Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.30

Link bezpośredni - http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/prow-20161011085224/budowa-lub-przebudowa-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej-sluzacej-wlaczeniu-spolecznemu

 

NABÓR nr II/EFRROW/2017 - Przedsięwzięcie 2 - Inwestycja w przyszłość z PROW

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej służącej edukacji.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę/przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i/lub rekreacyjnej i/lub turystycznej służącej włączeniu społecznemu.

Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.30

Link bezpośredni - http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/prow-20161011085224/budowa-lub-przebudowa-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej-sluzacej-edukacji

 

A także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

NABÓR nr V/EFRR/2017 - Typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Dofinansowanie otrzymać można na projekty związane z:

· infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,

· infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),

· modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe (projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług)

· projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.00

Link bezpośredni - http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/typ-8---projekty-z-zakresu-infrastruktury-spolecznej

 

NABÓR nr III/EFRR/2017 - Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

  • projektów rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej)

Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.00

Link bezpośredni - http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/typ-5----ochrona-bioroznorodnosci-i-klimatu

 

NABÓR nr IV/EFRR/2017 - Typ 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

  • prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków),
  • budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów,
  • dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
  • dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,
  • konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,
  • zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego

Termin składania wniosków: 10.07.2017 od godz. 8.00 – 24.07.2017 do godz. 15.00

Link bezpośredni  - http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/typ-7---projekty-dotyczace-dziedzictwa-kulturowego---instytucje-kultury

 

Szczegółowe informacje na stronie www.su-se.pl w zakładce:

Nabory – 2017 – EFRR oraz PROW

 

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

ul. Kościuszki 71

 

16-400 Suwałki

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 52